Responsabil tehnic


Prestăm servicii de supraveghere si verificarea realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform legislatiei Rep.Moldova prin responsabili tehnici atestati.
Responsabilul tehnic de specialitate il reprezinta pe investitor in relatiile acestuia cu toti factorii implicati (proiectanti, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii) in realizarea unei constructii,-raspunde fata de cei pe care ii reprezinta pentru asigurarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii.

SCOP SI NECESITATE

- Ca reprezentant al investitorului responsabilul tehnic, este unul din factorii importanti care contribuie la realizarea lucrarilor de constructii cu respectarea cerintelor de calitate si incadrarea in termenele si valorile stabilite in contractul de executie.

-Interesul investitorilor este ca sa foloseasca responsabilii tehnici de specialitate atestati si cu pregatire profesionala ridicata ca garantie pentru protejarea intereselor lui referitoare la investitie.

- Pe baza termenilor contractului incheiat intre investitor şi compania noastră, avănd specialişti autorizaţi in construcţie(responsabili tehnici) prestăm următoarele servicii:

In perioada de pregătire a executării lucrărilor specialistul nostru autorizaţ efectuiază următoarele lucrări:

a) verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi indeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta;

b) verifică corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei şi ale proiectului;

c) preia amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predă executantului libere de orice sarcină;

d) participă impreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

e) predă constructorului terenul rezervat pentru organizarea de şantier;

f) studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

g) verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi;

h) verifică existenţa in proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii;

i) verifică existenţa tuturor avizelor, acordurilor precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică;

j) verifică existenţa şi respectarea “Planului calităţii” şi a procedurilor de proces pentru lucrarea respectivă;

k) urmăreşte realizarea construcţiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice in vigoare;

l) verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora Ón vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut Ón documentaţia tehnică, Ón contract şi Ón normele tehnice Ón vigoare;

m) interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi in acest sens;

n) efectuează verificări prevăzute in norme şi semnează documentele Óntocmite ca urmare a verificărilor (procese verbale Ón faze determinante, procese verbale de lucrări ce devin ascunse etc.);

o) participă la verificarea in faze determinante;

p) interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic;

q) asistă la prelevarea probelor de la locul de punere in operă;

r) urmăreşte realizarea lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, admiţ‚nd la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ;

s) cere executantului, după caz, sistarea execuţiei, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, Ón baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora;

t) transmite proiectantului sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;

u) verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite conform legislatiei privind calitatea Ón construcţii, in cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale;

v) urmăreşte respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;

w) preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

x) urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare şi predă terenul deţinătorului acestuia;

y) participă la recepţia lucrărilor, asigură secretariatul recepţiei şi Óntocmeşte actele de recepţie;

z) urmăreşte rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepţie şi Óntocmeşte documentele de aducere la Óndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepţie;

z1)predă investitorului/utilizatorului actele de recepţie, documentaţia tehnică şi economică a construcţiei, impreună cu cartea tehnică a construcţiei.e.t.c

RTDS GROUP SRL işi desfăşoară activitatea pe baza legilor in vigoare şi a actelor normative.

Principalele legi, care stau la baza activităţii noastre sunt:

- Legea Rep. Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 „Privind Codul Muncii”.

- Legea Rep. Moldova nr.721-XIII din 2 februarie 1996 „Privind calitatea in construcţii”.

- "Regulamentul privind controlul de stat al calităţii in construcţie", aprobat prin Hotărirea Guvernului Rep. Moldova Nr.361 din 25 iunie 1996.

- "Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente", aprobat prin Hotărirea Guvernului Rep.Moldova nr. 285 din 23 mai 1996.

- "Regulamentul F.I.D.I.C." (agreat de Banca Mondială) pentru investiţiile in construcţii.

- Ordinul Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor Nr.65 din 27 mai 1996 cu privire la verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii montaj şi atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici şi diriginţilor de şantier.

- Regulamentul cu privire la verificarea execuţiei lucrărilor de către responsabili tehnici atestati.

- Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de lucrări-aprobat prin Hotărirea Guvernului Rep. Moldova Nr. 1123 din 15 septembrie 2003.

Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно